ISO 14001

ISO 14001 – jeden ze standardów ISO, stosowany w ekozarządzaniu. Konkretnie jest to norma zarządzania środowiskowego. Aktualna norma wydana została w 2015 r. Polska wersja, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, pochodzi z 2015 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2015. Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Doskonalenie to prowadzone jest w oparciu o założenia tzw. cyklu Deminga (PDCA). Zakłada ona cztery etapy działania: plan - planuj, do - wykonaj, check - sprawdź, act - działaj. Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie SZŚ, jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzy się rejestr tych aspektów i wyszczególnia aspekty znaczące w działalności danej Organizacji. Następnie na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.